👩‍💼 მენტორინგის პროცესი 4 თვის განმავლობაში გრძელდებოდა. ახალგაზრდები, რომლებიც ამ პროცესში ჩაერთვნენ სხვადასხვა გამოწვევებზე მუშაობენენ.
✴️ გიზიარებთ თითოეული მათგანის მოსაზრებებს:
ჩვენი ერთ-ერთი მენტი ნიკა მოკლედ აფასებს მენტორ მენტის ურთიერთობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მხარეს: „მენტორი მენტს ეხმარება წარმატებისკენ გადადგას ნაბიჯი და გაიკვლიოს გზა ცხოვრების გარკვეულ ნაწილში„
🤝 მენტორინგის პროცესი ხორციელდებოდა European Endowment For Democracy – ის ფინანსური მხარდაჭრით.