📊 საჭიროების კვლევებიდან ამოსულ თემებზე დაყრდნობით, სათემო ორგანიზაცია კომლის თემმა განახორციელა რამოდენიმე შეხვედრა:
– ბავშვთა განვითარების ეტაპების;
– ბავშვთა უფლებების;
– გენდერული სტერეოტიპებისა და ქალთა უფლებების შესახებ;
🔶 მოკლე, პერიოდში ჩვენ ვისაუბრეთ ისეთ თემებზე, როგორიცაა ქალთა ჯანმრთელობა, და ვნერგავთ თვითზრუნვის პრაქტიკებს.
✅ პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია ქალთა ფონდი საქართველოში;